پیوست ششم آیین‌نامه استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم)

(طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)

دانلود

 

ضابطه نشریه شماره ۸۱۹ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

(راهنمای طراحی سازه‌ای و جزئیات اجرایی دیوارهای غیرسازه‌ای)

دانلود

 

 

ضابطه نشریه شماره ۷۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور

(راهنمای طراحی لرزه‌ای دیوارهای بنایی غیرسازه‌ای مسلح به میلگرد بستر)

دانلود