ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي واﻟﭙﺴﺖ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آن (بخش اول)

ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي واﻟﭙﺴﺖ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آن (بخش اول) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه: ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺘﻘﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎز ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾ...

ادامه مطلب

واﻟﭙﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا اﺟﺮاي آن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ!؟

آیا میدانید واﻟﭙﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ و دلایل استفاده آن در ساختمان را می دانید ؟ مقدمه ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮاي اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮاي واﻟﭙﺴﺖ و ﺷﺮ...

ادامه مطلب

وال پست رو بهتر بشناسید (ضوابط اجرایی و نکات مهم وال‌پست برای دیوارهای خارجی و داخلی)

  ضوابط اجرایی و نکات مهم وال‌پست برای دیوارهای خارجی و داخلی دیوارهای خارجی دیوارهایی هستند که در بین دو ستون یا ستون و دیوار برشی وا...

ادامه مطلب