ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي واﻟﭙﺴﺖ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آن (بخش اول)

ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي واﻟﭙﺴﺖ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آن (بخش اول) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه: ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺘﻘﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎز ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾ...

ادامه مطلب

واﻟﭙﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا اﺟﺮاي آن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ!؟

آیا میدانید واﻟﭙﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ و دلایل استفاده آن در ساختمان را می دانید ؟ مقدمه ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮاي اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮاي واﻟﭙﺴﺖ و ﺷﺮ...

ادامه مطلب