اجرای والپست

اجرای والپست یکی از سوالاتی است که امروزه بسیاری از سازندگان میپرسند، که چرا باید از والپست و از محصولات مهار کننده استفاده کنیم ؟

در این بخش توضیجاتی درباره دلایل استفاده از والپست و نکات کلیدی و مهم آن خواهیم داد .

ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮاي اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺮای واﻟﭙﺴﺖ و ﺷﺮح آن ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ،

ﺻﺤﺒﺖ از زﻟﺰﻟﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﮐﻠﯿﺸﻪاي و ﺗﮑﺮاري ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از اﺟﺮاي واﻟﭙﺴﺖ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و

ﺷﻤﺎري از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ درك درﺳﺘﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺪاﺳﺎزي اﺟﺰاي ﻏﯿﺮ ﺳﺎزهاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ،

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ واﻟﭙﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﻣﻬﺎر دﯾﻮارﻫﺎ و ﺟﺪاﺳﺎزي آﻧﻬﺎ از ﻗﺎبﻫﺎي ﺳﺎزهاي ﻣﺴﺌﻠﻪ اي ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 

دلایل اجرای والپست

اﺑﺘﺪا ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻤﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ. ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﯾﻤﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در آن ﺑﺪون آﺳﯿﺐ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ:

  1. اﻓﺮادي ﮐﻪ در آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
  2. وﺳﺎﯾﻞ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

در ﺻﻮرﺗﯽ اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزهاي ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده و ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎزه دﭼﺎر ﻓﺮورﯾﺰش ﻧﺸﻮﻧﺪ.

مطابق با پیوست ششم استاندارد 2800

درصورتی ‌که طول دیوار از 4 متر در دیوارهای داخلی و خارجی بیشتر شود، از عضو قائم (وادار) با مقطع فولادی یا بتنی به‌عنوان تکیه‌گاه جهت مهار خارج از صفحه دیوار و اجزای مسلح کننده آن استفاده می‌شود.

همچنین در دیوارهای با ارتفاع بیش از 3.5 متر باید با استفاده از عضو افقی (تیرک) با مقطع فولادی یا بتنی ارتفاع آزاد دیوار را کاهش داد.

برخی از مهندسین مطابق مبحث 8 مقررات ملی ساختمان معتقد هستند که در دیوارهای داخلی با طول کمتر از 1.5 متر، می‌توان از اجرای وادار انتهایی صرف‌نظر کرد.

برگرفته شده از سایت مستروالپست

والپست را بیشتر بشناسید

واﻟﭙﺴﺖ ﯾﮏ اﻟﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﺳﺎزهاي و در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎر دﯾﻮارﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﺎزهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺮاﺑﯽ دﯾﻮار در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

اﺟﺮای واﻟﭙﺴﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﺪم درك درﺳﺖ از ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي آن از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ اﺻﻠﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ﺳﻮال اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﺟﺮای واﻟﭙﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ و اﺳﺎﺳﺎ واﻟﭙﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺰﯾﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻫﺪف از اﺟﺮای واﻟﭙﺴﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪي دﯾﻮارﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﺎزهاي و آزادﺳﺎزي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﻮازي ﺻﻔﺤﻪ دﯾﻮار ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وارد ﺷﺪن ﻧﯿﺮوي دﯾﻮار ﺑﺮ اﻟﻤﺎنﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺳﺎزه ﯾﻌﻨﯽ ﺗﯿﺮ و ﺳﺘﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰای ﻏﯿﺮﺳﺎزهاي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﻘﺎبﻫﺎ و ﺗﯿﻐﻪﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ.

ﻣﯿﺎﻧﻘﺎبﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﻮارﻫﺎي ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دﻫﺎﻧﻪاي از ﯾﮏ ﻗﺎب ﺳﺎزهاي (دو ﺳﺘﻮن و ﯾﮏ ﺗﯿﺮ) اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺗﯿﻐﻪﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎرج از ﻗﺎب ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﻀﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﮑﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﻘﺎبﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﯿﻐﻪﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ.

ارﺗﻔﺎع ﻣﯿﺎﻧﻘﺎبﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪي ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎ زﯾﺮ ﺗﯿﺮ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺗﯿﻐﻪﻫﺎ ﮐﻒ ﺳﺎزهاي ﺗﺎ زﯾﺮ ﺳﻘﻒ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﻘﺎبﻫﺎ از ﺗﯿﻐﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ارﺗﻔﺎع و اﺑﻌﺎد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن ﻧﺴﺒﯽ اﯾﻦ دو اﻟﻤﺎن ﻏﯿﺮﺳﺎزهاي ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺎ را ﻣﻠﺰوم ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي آنﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

نحوه اجرای والپست

اجرای والپست در هر سازه متفاوت است که در این مفاله از مهمترین آنها صحبت کردیم :

  1. اجرای والپست در سوله ها

در مورد اجرای والپست در سازههای صنعتی صحبتی نشده2800 استاندارد 6در پیوست است.

تمامی نکاتی که تابه حال آموختیم را میتوان در سوله ها نیز رعایت کرد. درشکل زیر دیتیل اجرای والپست در سوله ها را مشاهده میکنیم که مقطع وادار میانی شکل میباشد. این دیتیل برگرفته از مقاله نقشه خوانی منتشر شده در سایت سبز سازه میباشد.

اجرای والپست

شکل – دیتیل اجرایی والپست در سوله ها

   2. اجرای والپست در جان پناه

حداقل ارتفاع جان پناه ها با توجه به ضوابط سازمان آتش نشانی حداقل 1/2مترمیباشد.

مطابق پیوست 6 استاندارد 2800 برای مهار لرزه ای جان پناه ها، ستون های پیرامونی بام تا ارتفاع 2/35 متر بر روی بام ادامه پیداکند.

 

   3.لزوم اجرای والپست در زیرزمین

یکی از اهداف اصلی اجرای والپست در ساختمانها، جداسازی دیوار از سازه و جلوگیری از اندرکنش دیوارها و اجزای سازهای میباشد.

در این صورت فرضیات طراحی سازه مانند پریود و سختی سازه دچار تغییر نمیشود.

اما برخی از مهندسین تصور اشتباهی دارند و اجرای والپست را در طبقات زیرزمین ضروری نمیدانند.

تصوراشتباه آن ها ممکن است به دلیل کاربری زیرزمین (معمولا غیرمسکونی) و عدم بروز خسارات جانبی باشد.

اگر در زیرزمین دیوار حائل نداشته باشیم و تراز پایه ساختمان از روی فونداسیون در نظر گرفته شود، جداسازی دیوار از سازه درمواقعی که به دلیل نورگیری تا زیر تیر ادامه نمی یابند ،

اهمیت دوچندان دارند.

زیرا در صورت رعایت نشدن جداسازی، در ستونهای اطراف دیوار پدیده ستون کوتاه خواهیم داشت.

 

    4. اجرای والپست در دیوارهای پانلی

مطابق پیوست 6 استاندارد 2800، دیوارهای پانلی کارخانه ای که به صورت نوارهای قائم در طول دیوار نصب می شوند و عملکردشان مانند دال یک طرفه می باشد.

در ساختمان ها مجاز به استفاده از این دیوارهای به عنوان دیوار خارجی و داخلی هستیم.

استفاده از دیوارهای پانلی برای دیوارهای داخلی و خارجی در بیمارستان ها به شدت توصیه شده است.

در این دیوارها نیز مانند سایر دیوارها هدف مهار خارج از صفحه و حرکت آزادانه در داخل صفحه میباشد.

درصورتی که ارتفاع دیوار به گونهای باشد که نیاز به تیرک وجود داشته باشد، در دیوارهای خارجی و تیغهها از تیرک در تراز میانی دیوار استفاده میشود.

اتصال تیرکها به وادارها مجاز میباشد؛ اما هرگز تیرک را به ستون متصل نکنیم و از ناودانی نشیمن برای تیرک استفاده کنیم

در این دیوارهای نیازی به اجرای وادار انتهایی و میانی نیست.

پس میتوان نتیجه گرفت پیوست 6 استاندارد 2800 ، محدودیت هندسی برای مهار این دیوارها در نظر نگرفته است و تمامی محدودیتها در طراحی خمشی و برشی دیوار لحاظ شده است.

در دیوارهای پانلی نیازی به اتصال بین دیوار و ستون وجود ندارد و فواصل بین این دو باید با مواد تراکمپذیر مانند پشم سنگ ضد رطوبت پر شود و بر روی آن در نازککاری از یک لایه شبکه الیاف یا رابیتس استفاده شود. پس استفاده از قطعات اتصال مانند ناودانی منقطع بر روی ستون منتفی است.

    5. اجرای والپست در تاسیسات

تأسیسات مکانیکی و الکتریکی باید طوری اجرا شوند که مشکلی در عملکرد دیوارها ایجاد نکند.

به همین دلیل، هماهنگی مهندسین در ابتدای ترسیم و ارائه نقشه ها یک امر ضروری است.

اما گاهی مشاهده میشود به دلیل عدم هماهنگی در ارائه نقشه ها یا تغییر در آنها، تأسیسات بخصوص لوله ها از داخل دیوار عبور داده شوند.

پس ممکن است برای اجرای تأسیسات، میلگردهای بستر بریده شده و عملکرد مناسب دیوار و یکپارچگی آن از بین برود.

پس در اجرای خرطومی ها یا لوله ها به این مسئله مهم توجه ویژه ای شود.