مستروالپست, والپست

ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي واﻟﭙﺴﺖ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آن (بخش اول)

ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي واﻟﭙﺴﺖ و ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي آن

(بخش اول)

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه: ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺘﻘﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﻣﺮوزه در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎز ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎري داﺷﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﺳﺎزه اي و ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ دوام، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺣﺮارﺗﯽ و ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻨﻈﺮ ﻟﺮزه اي داراي دو ﺿﻌﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ﺿﻌﻒ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻨﻔﯽ دوم ﻋﺪم اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻫﺎ ﺳﺎزه ي اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ﮐﻪ واﻟﭙﺴﺖ و ﻫﺪف از اﺟﺮاي آن ﭼﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي واﻟﭙﺴﺖ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﺮ واﻟﭙﺴﺖ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ واﻟﭙﺴﺖ ﻧﻮﯾﻦ درﺧﺼﻮص ﻣﻬﺎر دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي واﻟﭙﺴﺖ

ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ واﻟﭙﺴﺖ در اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800 وﯾﺮاﯾﺶ 4 و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺸﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﯿﺰ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎي 819 و 729 ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي دﯾﻮارﻫﺎ از ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺎرج از ﺻﻔﺤﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﯿﺮي ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. در اداﻣﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﺮ واﻟﭙﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي واﻟﭙﺴﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

 

ﺣﺎﻟﺖ اول ) ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺎوداﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ

ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و در واﻗﻊ ﭘﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل دﯾﻮار ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﻗﺎﺋﻢ ﺳﺎزهاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎوداﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎوداﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻃﻮل 40 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم ﻃﻮل دﯾﻮار را ﭘﻮﺷﺶ داده و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎي ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ روي ﺳﺘﻮن ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر دﯾﻮار را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ اﺗﺼﺎل 3 ﻋﺪد ﻧﺎوداﻧﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﮐﺪام 40 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮ روي ﺳﺘﻮن ﻫﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

والپست

ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وارد ﺷﺪن ﻧﯿﺮوي دﯾﻮار ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺮاﮐﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. اﯾﻦ ﯾﻮﻧﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺷﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺪم ارﺗﻔﺎع ﮐﻒ ﺗﺎ ﮐﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﻗﯿﻘﺎ در داﺧﻞ ﻧﺎوداﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺮض دﯾﻮار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.(ﻌﻤﻮﻻ داراي ﺿﺨﺎﻣﺖ 3 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)

ﻧﺎوداﻧﯽ ﻣﻨﻘﻄﻊ 40 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ 2 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﻃﻮل ﺑﺎل 7 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﺮض اﯾﻦ ﻧﺎوداﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 0.5 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ از ﻋﺮض ﺑﻠﻮك ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻧﺎوداﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭻ و روﻟﭙﻼك ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 2 ﺗﺎ 3 ﻋﺪد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﺗﻔﻨﮕﯽ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

والپست

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﺘﺮواﻟﭙﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺑﺮوزﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻧﻮاع واﻟﭙﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻘﻄﻊ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ورق ﻫﺎي ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 2 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮاي اﻧﻮاع دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻠﻮك ﻫﺎي 15 ،10 و 20 ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺳﺎزي در اﻧﻮاع اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺑﺘﺪا در ﻣﻮرد ﻧﻘﻂ ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ واﻟﭙﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح اﺟﺮاي ﻧﺎوداﻧﯽ ﻫﺎي ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﺮﯾﺎل ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر دﯾﻮارﻫﺎ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﮐﻠﯿﺖ اﺟﺮاي آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي آﯾﻨﺪه در ﻣﻮرد ﺻﻮاﺑﻂ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ، ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع آن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *